นโยบายความเป็นส่วนตัว“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลิกซิลประเทศไทย”) เก็บรวบรวมใช้ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ http://www.lixil.co.th (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ลิกซิลประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ มายัง “ลิกซิลประเทศไทย” คือการที่คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เอง
1.1.1.ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมผ่าน “เว็บไซต์” เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจช่วยให้ระบุตัวบุคคลที่ใช้ “เว็บไซต์” (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1.2. การรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” จากการใช้งาน
1.2.1. “เว็บไซต์” อาจเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” บางประเภทโดยใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของลูกค้าบนเว็บเซิร์ฟเวอร์และช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใช้ “เว็บไซต์” ในโอกาสต่อๆ ไป คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ เวลาที่ถ่ายโอนข้อมูล ค่ากำหนดของผู้ใช้ คุกกี้อาจถูกจัดเก็บเป็นเอกสารข้อมูลขนาดเล็กในหน่วยความจำของผู้ใช้ที่จะส่งไปยังฮาร์ดดิสก์หรือเบราเซอร์ของผู้ใช้แต่ละรายจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่าจะสามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลได้ แต่บุคคลนั้นจะไม่สามารถถูกระบุได้ตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไม่ได้รับการป้อนเข้าในระบบ
1.2.2 วิธีอื่นๆ ในการรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” จากการใช้งานรวมทั้งเกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) และไฟล์บันทึกเพื่อระบุปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และรวบรวมสถิติโดยรวมเกี่ยวกับการใช้ “เว็บไซต์” และข้อมูลสตรีมคลิก “ลิกซิลประเทศไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำเทคโนโลยีการติดตามจากการใช้งานและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ “เว็บไซต์” นี้

แม้ว่าเราจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายและข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” และการจัดหา “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้กับบุคคลที่สาม

2.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะถูกใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้:
2.1.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ได้รับจาก “เว็บไซต์” นี้สามารถใช้งานได้โดย “ลิกซิลประเทศไทย” บริษัท แม่ บริษัทย่อย และบริษัท
ในเครือซึ่งควบคุมโดยทางตรงหรือทางอ้อมควบคุมโดยหรือภายใต้การควบคุมร่วม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลิกซิล”)
2.1.2. หุ้นส่วนการค้าของ “ลิกซิล” ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ในที่นี้
2.2. วัตถุประสงค์ของการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีดังต่อไปนี้
2.2.1 สำหรับการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์อาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นอกอาคาร อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับที่อยู่อาศัยโดย “ลิกซิลประเทศไทย” (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ของบริษัท”)
2.2.2. สำหรับการจัดหาวัสดุและบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับ “ผลิตภัณฑ์ของบริษัท” เมื่อลูกค้าร้องขอ
2.2.3. สำหรับการจัดเตรียมแผนการที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเจรจาหรือการดำเนินการสร้างเมื่อลูกค้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมที่ขึ้นทะเบียน
2.2.4. สำหรับการจัดเตรียมข้อมูล (ทางไปรษณีย์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท”) โดยทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ไปยังลูกค้า
2.2.5. สำหรับการส่งของขวัญที่ลูกค้าเลือกระหว่างแคมเปญ
2.2.6. สำหรับการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่จัดหาให้กับลูกค้ารายอื่นเมื่อลูกค้าเลือกวัสดุก่อสร้างผนังด้านนอก
2.2.7. แนะนำหุ้นส่วนการค้าของ “ลิกซิล”เพื่อขออนุมัติจากลูกค้า
2.2.8. เพื่อตรวจสอบระดับความพึงพอใจหรือสถานะการใช้งานของลูกค้าในด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
2.2.9 เพื่อตอบสนองความคิดเห็นหรือความต้องการจากลูกค้าในด้านที่เกี่ยวกับ “ลิกซิล” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของบริษัท” รวมทั้งและ / หรือ
2.2.10. ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการบำรุงรักษา “ผลิตภัณฑ์ของบริษัท”หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
2.3. เมื่อได้รับคำถามหรือข้อคิดเห็นจาก “ลิกซิลประเทศไทย” เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ อาจมีการบันทึกและจัดเก็บการสนทนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการให้บริการที่ตอบสนองต่อรายละเอียดหรือเพื่อยืนยันการสนทนา

3. ขอบเขตการเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”

3.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะไม่ถูกเปิดเผยหรือจัดให้แก่บุคคลที่สามยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.1. เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า
3.1.2. เมื่อลูกค้ารายบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้
3.1.3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ได้รับและใช้ตามข้อ 1 และ 2 ในเอกสารฉบับนี้
3.1.4. เมื่อมีความจำเป็นในการคุ้มครองชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีอุปสรรคในการได้รับความยินยอมจากลูกค้า
3.1.5. เมื่อความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยสถาบันแห่งชาติหรือหน่วยงานภูมิภาคตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับและมีความเสี่ยงของการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยเหตุผลของการได้รับความยินยอมในความสัมพันธ์กับตัว “ข้อมูลส่วนบุคคล” เองรวมทั้งและ / หรือ
3.1.6. เมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับระบุไว้โดยไม่ขัดกับสิ่งที่กล่าวมาแล้ว คุณรับทราบและยินยอมอย่างเต็มที่ที่ “ลิกซิลประเทศไทย” อาจจำเป็นต้องจัดเก็บและส่งต่อ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี) โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

4. การจัดการ “ข้อมูลส่วนบุคคล”

4.1. เรายึดมาตรการทางเทคนิคและการจัดระเบียบที่เหมาะสมตามข้อบังคับในภูมิภาคเพื่อปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” จากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต น่าเสียดายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความปลอดภัยของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ต่อการสูญเสียใดๆ การเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหลของข้อมูล การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ

4.2. ในกรณีที่มีการลงทะเบียนรหัสและรหัสผ่านในการใช้ “เว็บไซต์” นี้ ลิกซิลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสหรือรหัสผ่านดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้การใช้รหัสหรือรหัสผ่านอาจถูกระงับในกรณีที่มีการลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น

5. การเปิดเผย การสลับ การเพิ่ม การระงับการใช้ และการลบ “ข้อมูลส่วนบุคคล”

5.1. กรุณาติดต่อ “ลิกซิลประเทศไทย” โดยตรงเกี่ยวกับคำขอให้มีการเปิดเผย การสลับ การเพิ่ม การระงับการใช้ หรือการลบ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ถือครองโดย “ลิกซิล” เพื่อเป็นการรักษาความถูกต้องและความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จึงต้องมีการยืนยันที่จำเป็นโดยไม่รีรอในกรณีที่ไม่มีขั้นตอนพิเศษตามกฎหมายหรือข้อบังคับระบุไว้

5.2. ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามหรือเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติตามคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ในที่นี้ “ลิกซิลประเทศไทย” จะต้องมีข้อชี้แจง

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอื่น ๆ

6.1. “ลิกซิลประเทศไทย” จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงนโยบายนี้และเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและอยู่ภายใต้อำนาจของศาลกรุงเทพที่มีเขตอำนาจ

7. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

7.1. รายละเอียดของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” อาจแตกต่างกันตามความต้องการ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลได้ในแต่ละโอกาสดังกล่าวให้อิงตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับล่าสุดใน “เว็บไซต์”

8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

8.1. “ลิกซิลประเทศไทย” เป็นเจ้าของ “เว็บไซต์” นี้บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย เนื่องจาก “ลิกซิล” เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ใด ๆ ที่เผยแพร่ใน “เว็บไซต์” นี้อาจถูกแบ่งปันกับบริษัท ในเครือในภูมิภาคอื่น ๆ ตามความเหมาะสมจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ เขตอำนาจศาลดังกล่าวอาจไม่ให้การคุ้มครองในระดับเทียบเท่ากับกฎหมายการป้องกันข้อมูลในประเทศของคุณ การใช้งาน “เว็บไซต์” ของคุณหรือการส่ง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ใด ๆ จะถือเป็นความยินยอมของคุณในการถ่ายโอนข้อมูลนี้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

9.1. คุณยินยอมที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหายและไม่กระทำการอันถือเป็นอันตรายต่อ “ลิกซิลประเทศไทย” และ / หรือ “ลิกซิล” ทั้งร่วมกันหรือเป็นรายบุคคลจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้องค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สิน และรายจ่ายต่างๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจาก (i) การใช้และการเข้าถึง “เว็บไซต์” นี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ใน “เว็บไซต์” (โดยเฉพาะการละเมิดประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี) (ii) การละเมิดข้อกำหนดใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ (iii) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือ (iv) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ว่าการใช้ข้อมูลใน “เว็บไซต์” นี้ของคุณก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม ข้อผูกพันในการป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายนี้จะปกป้อง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และการใช้ “เว็บไซต์” ของคุณ

10. ข้อซักถาม

10.1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ webmasterthailand@lixil.com